English version >

BELANGRIJKE BOODSCHAP

Hoera, we mogen open blijven! Wel maar voor 30 personen tegelijk, dat dan weer wel. We zijn tot de volgende aanvullende maatregelen gekomen. Er staan zeer belangrijke wijzigingen in, dus lees het aandachtig door.


BESCHIKBAARHEID:

 • Met ingang van donderdagochtend 15 oktober laten we dus nog maar 30 personen tegelijk toe, uiteraard alleen op reservering;
 • De openingstijden worden met ingang van donderdag 15 oktober verruimd naar 07:00 - 00:30 / 7 dagen per week;
 • Alle reeds geboekte tijdslots met ingang van woensdag 14 oktober 21:00 uur zijn verwijderd. Als je reeds geboekt had, is deze boeking dus niet meer geldig. Het was ondoenlijk deze te converteren naar 1,5 uur slots en er waren veel mensen bij zonder kaart.. Onze excuses voor het ongemak. (Her)boeken is vanaf nu mogelijk, maar dus alleen als je een kaart hebt of neemt;
 • Gezien het aantal leden en strippenkaarthouders ten opzichte van de beschikbare tijdslots, ontmoedigen we de komst van dagjesmensen. Daarom is toegang alleen nog mogelijk met een lidmaatschap of strippenkaart. Onze excuses voor het ongemak, maar we willen onze leden voldoende mogelijkheid  bieden om te reserveren. 
 • Lidmaatschappen en strippenkaarten zijn nog verkrijgbaar bij de bar.
 • Tijdslots gaan naar 1,5 uur. Dit doen we om zoveel mogelijk kaarthouders de mogelijkheid te geven om te boulderen. Kaarten zijn nog wel verkrijgbaar. Onze excuses voor het ongemak;
 • Je kunt om de dag reserveren;
 • Wees sociaal met reserveren en annuleren. Annuleer zo lang mogelijk van tevoren. No-shows en annuleringen worden gemonitord. We zien mensen met meer dan 10 annuleringen per maand. Dat kan echt niet;
OVERIGE MAATREGELEN

 • Met ingang van maandag 19 oktober is het dragen van een mondneuskapje verplicht in Energiehaven. Het enige moment dat het mondneuskapje van de mond en neus mag is een meter van de startgrepen af. Na landing op de mat moet het kapje meteen weer worden teruggeplaatst. We kiezen voor maandag om iedereen de tijd te geven een prettig masker te vinden. We roepen echter iedereen op indien mogelijk niet tot maandag te wachten en direct te starten met het dragen.
 • De kleedkamers en douches zijn dicht. Kom omgekleed naar de hal. Je kunt nog wel je handen wassen in de kleedkamers;
 • De horeca is gesloten. Take away is mogelijk, maar geen alcohol;
 • De shop is vanaf 20:00 uur gesloten. Losse verkoop aan de bar zoals pof is nog wel mogelijk.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Iedereen die niet aan het boulderen is, wordt beschouwd als publiek. Dus bijvoorbeeld ouders die brengen, mogen niet blijven.
 • Alle geboekte groepen met ingang van volgende week worden geannuleerd om ruimte te maken voor leden en strippenkaarthouders.
 • Jeugd tot en met 17 jaar oud hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Boven de 18 wordt dit streng gehandhaafd.
 • Leden en strippenkaarthouders kunnen met hun kaart ook terecht in Boulderhal Roest en Radium Boulders, het is daar aanmerkelijk rustiger. Uiteraard ook in Boulderhal Kunststof, maar daar zal het waarschijnlijk net zo druk zijn als in Energiehaven.
 • In Roest en Radium kun je nog wel gewoon reserveren zonder lidmaatschap of strippenkaart.
 • Verder blijven uiteraard de inmiddels vaste regels van kracht.

 

Reserveren Energiehaven  >

 

 

IMPORTANT MESSAGE

Yes, bouldering will still be possible! Only for 30 people at the same time, that is. We came to the following measures. There are very significant changes, so please read it carefully.


AVAILABILITY

 • As of Thursday morning 15 October, we will only allow 30 people at a time, of course only by reservation;
 • Opening hours are extended to 07:00 - 00:30 / 7 days a week;
 • All time slots already booked from Wednesday 14 October 9:00 PM have been removed. If you had already booked, this booking is no longer valid. It was not impossible to convert these to 1.5 hour slots and there were many people without a card. We apologize for the inconvenience. (Re) booking is now possible, but only if you have or take a card;
 • Given the number of members and punch card holders in relation to the available time slots, we discourage 'day trippers'. That is why access from Thursday 15 October on is only possible with a membership or punch card. We apologize for the inconvenience, but we want to give our members ample opportunity to book. New cards are still available.
 • Memberships and punch cards are available upon arrival
 • Time slots go to 1.5 hours. We do this to give as many cardholders as possible the opportunity to go bouldering. We apologize for the inconvenience;
 • You can make a reservation every other day;
 • Be social with reservations and cancellations. Cancel as far in advance as possible. No-shows and cancellations are monitored. We see people with more than 10 cancellations per month. That's just not okay;

OTHER MEASURES

 • As of Monday 19 October, wearing a mouth mask is mandatory in Energiehaven. The only time that the mouth cap can be removed from the mouth and nose is when you arrive at the starting holds. After landing on the mat, the cap must be replaced immediately. We choose Monday to give everyone the time to find a pleasant mask. However, we urge everyone not to wait until Monday if possible and to start wearing it immediately.
 • The changing rooms and showers are closed. Come into the gym dressed for bouldering. The changing rooms are still accessible for hand washing;
 • The bar area has been removed. Take away is possible, but no alcohol;
 • The shop is closed from 20:00. Separate sales at the bar such as chalk are still possible.
 • Public is not allowed. Anyone not bouldering is considered an audience. So, for example, parents who bring kids cannot stay.
 • All groups booked from next week onwards will be canceled to make room for members and punch card holders.
 • Youth up to and including 17 years old do not have to keep a distance of 1.5 meters from each other during sports. This rule is strictly enforced above the age of 18 though.
 • Members and punch card holders can also use their card in Boulderhal Roest and Radium Boulders, it is considerably quieter there. Of course also in Boulderhal Kunststof, but it will probably be just as busy as in Energiehaven.
 • In Roest and Radium you can still make a reservation without a membership or punch card.
 • Of course all previous rules remain.